Hemen Kiralık Kullanıcı Sözleşmesi

İşbu Hemen Kiralık Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”)  Remar Bilgi Teknolojileri Turizm ve Pazarlama Anonim Şirketi (“Hemen Kiralık”) ile Hemen Kiralık üyelik sistemleri (Hemen Kiralık altyapısı, Facebook, Twitter, Google+ veya başka bir sosyal ağ üzerinden hemenkiralik.com’a üye olan kişi (“Üye”) arasında Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca Üye’nin hemenkiralik.com üye girişini tamamlaması üzerine elektronik ortamda aktedilmiştir.  Sözleşme’nin ekleri Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası sayılırlar.

 

Madde 1

Sözleşme’nin Konusu

 

Sözleşme, Üyeler’in hemenkiralik.com portalı üzerinden alacakları hizmetlerin hüküm ve şartlarını düzenlemektedir.   

 

Madde 2

Sözleşme’nin Aktedilmesi

 

 

Madde 3

Tanımlar

 

“ABD Doları”Amerika Birleşik Devletleri’nin resmi para birimini ifade eder.  Bu Sözleşme kapsamında, ABD Doları’nın TL karşılığının tespitinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının döviz satış kuru esas alınacaktır; dikkate alınacak tarih söz konusu hesaplamaya esas olan işlemin yapıldığı tarihtir;

“Euro”Avrupa Birliği’nin resmi para birimini ifade eder.  Bu Sözleşme kapsamında, Euro’nun TL karşılığının tespitinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının döviz  satış kuru esas alınacaktır; dikkate alınacak tarih söz konusu hesaplamaya esas olan işlemin yapıldığı tarihtir;

“İş Günü”Türkiye Cumhuriyeti’nde bankaların açık olduğu her bir günü ifade eder;

“Hemen Kiralık”Remar Bilgi Teknolojileri Turizm Ve Pazarlama Anonim Şirketi’ni ifade eder;

“Üye”Hemen Kiralık üyelik sistemleri (Hemen Kiralık altyapısı veya Facebook, Twitter, Google+ veya başka bir sosyal ağ kanalıyla), üzerinden Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği uyarınca hemenkiralik.com.com üye girişinin tamamlanması ve Sözleşme’nin akdedilmesi üzerine elektronik ortamda hemenkiralik.com’a üye olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder;

“hemenkiralik.com”Üyeler’in Hemen Kiralık Hizmetleri’nden yararlandığı (alan adını da içeren) online Portal’ı ifade eder; Hemen Kiralık, bu alan adını ileride değiştirebilir veya başka bir alan adına yönlendirebilir. Söz konusu değişiklik veya yönlendirme neticesinde yeni alan adı işbu tanım yerine geçer.  Bu değişiklik ve yönlendirmeye Üye baştan muvafakat etmiştir.

“Hemen Kiralık Hizmetleri” Üyeleri, hemenkiralik.com üzerinde buluşturarak üyelerin kullandırma anlaşmalarını yapmak üzere bir araya gelmelerine olanak hazırlayan ve bu kapsamda Üyelerin özgür iradeleriyle hükümlerini belirleyerek akdettikleri anlaşmalarının gereklerini icra etmelerinde kolaylaştırıcı uygulamaları ve bu Sözleşme’de Hemen Kiralık tarafından sunulan tüm diğer hizmetleri ifade eder;

“İlan Sahibi”Hemen Kiralık Ürün Listeme Kurallarına uygun Ürün’ü kullandırmak için hemenkiralik.com’da listeleyerek Kullanan’a sunan Üye’yi ifade eder;

“Kullanan”hemenkiralik.com’da Hemen Kiralık Ürün Listeme Kurallarına uygun olarak listelenmiş Ürün’ü kullanmak amacıyla Hemen Kiralık Hizmetleri’nden yararlanan Üye’yi ifade eder;

“Hemen Kiralık Ürün Listeme Kuralları”    Ek-3’te yer alan kuralları ifade eder;

“İşlem Detayları”Madde 4’te yer alan başlıkları içeren ve her işlem kapsamında Üye’nin bilgi ve onayına sunulan hususları ifade eder;

“Günlük Kullanım Ücreti”İlan Sahibi tarafından tayin edilen Ürün’ün günlük kullanım bedelini ifade eder;

“Haftalık Kullanım Ücreti”İlan Sahibi tarafından tayin edilen Ürün’ün haftalık kullanım bedelini ifade eder;

“Aylık Kullanım Ücreti”İlan Sahibi tarafından tayin edilen Ürün’ün aylık kullanım bedelini ifade eder;

“Net Kullanma Ücreti”Ürün’ün günlük, haftalık veya aylık kullanım ücreti ile Ürün’ün kullanıldığı gün, hafta ve ay sayısı çarpıldığında bulunan toplam tutara Ek Misafir Ücreti ve Temizlik Ücreti’nin eklenmesiyle bulunan toplam meblağı ifade eder;

“Toplam Kullanma Ücreti”Net Kullanma Ücreti ile Kullanan’dan alınacak olan Hizmet Bedeli toplamını ifade eder;

“Hizmet Bedeli”Hemen Kiralık’ın Kullandırma İşlemi kapsamında hak kazandığı ve Kullanan ve İlan Sahibi üzerinden hangi oranda alınacağı Ek-2’de belirlenen hizmet bedelini ifade eder;

“Temizlik Ücreti”İlan Sahibi tarafından saptanan ve Rezervasyon başına bir kere uygulanan ücreti ifade eder;

“Ek Misafir Ücreti”İlan Sahibi tarafından saptanan ve belirli bir sayıda kişiden fazla misafir kalınması durumunda uygulanan ücreti ifade eder;

“Kullandırma İşlemi”Kullanan ve İlan Sahibi arasında Hemen Kiralık Hizmetleri vasıtasıyla listeleme işlemi ile başlayan ve bunu takip eden diğer hizmetler vasıtasıyla en nihayetinde kullandırma anlaşmasını hedefleyen her türlü işlemi ifade eder; Hemen Kiralık kullandırma anlaşmasının yapılacağını hiçbir şekilde garanti veya taahhüt etmez;

“İlan”hemenkiralik.com üzerinden İlan Sahibi’nin kullandırma işlemine arz için koyduğu Hemen Kiralık Ürün Listeleme Kuralları’na uygun icaba davet niteliğindeki ilan işlemini ifade eder;

“İptal Şartları”Hemen Kiralık tarafındanesnek, orta ve katıolarak çeşitlendirilen ve Kullandırma İşleminin (ve kullandırma anlaşmasının) iptalini düzenleyen hüküm ve koşulları ifade eder;

“Resmi Makam”Her türlü adli veya idari makamı, resmi, yarı resmi veya özerk kurum, kuruluş, komisyon ve kurulu ifade eder;

“Rezervasyon”hemenkiralik.com’da yayınlanan İlan için kullandırma anlaşması yapmak isteyen Kullanan’ın verdiği icap niteliğindeki işlemi ifade eder;

“Rezervasyon Onayı”Rezervasyon’un İlan Sahibi tarafından onayını işaret eden kabul niteliğindeki işlemi ifade eder;

“Ürün”Hemen Kiralık Ürün Listeleme Kuralları’na uygun olarak İlan edilmiş emlak ve emlak dışı ürünleri ifade eder.

 

Madde 3

Üyelik

 

 

Madde 4

Kullandırma İşlemi ve İşleyişi

 

Kullandırma Hizmetleri kapsamındaki Kullandırma İşlemi süreçleri aşağıda belirtilmiştir.  

 

(a) İLAN

 

(b) İLAN ARAMA VE REZERVASYON

 

(c) İLAN YÖNETİMİ

Rezervasyon’u yapılmış İlan’daki değişiklikler yapılmış Rezervasyonu bağlamaz. Rezervasyon Onay’ı verilmemiş ise İlan Sahibi bu durumda ilgili Rezervasyonu reddederek değişiklik yapabilir. Rezervasyon Onay’ı verilmiş ise bu Rezervasyon ile ilgili değişiklik yapılamaz.  İlan Sahibi için zorunlu olan hallerde Duvar sayfalarından “ Rezervasyonlar” bölümünden Rezervasyon işlemini iptal edebilir; ancak böyle bir durumda iptal gerçekleştikten sonra İlan Sahibi Kullanan için kalacak başka bir yer bulabilirse, durumu hemenkiralik.com'a bildirmelidir.

 

(d) ONAY-RET USULLERİ

 

KABUL

 

RET

 

(e) BİR ARAYA GELME

 

(f) BİLGİ ALMA

  
(g) ÜRÜNÜN KONTROLÜ

 

ŞİKAYET YOKSA

ŞİKAYET VARSA

(h) KULLANDIRMANIN SONA ERMESİ

 

HASAR YOKSA

HASAR VARSA

(i) FATURA DÜZENLENMESİ

 

Madde 5

Rezervasyon İptal Koşulları

 

Rezervasyon İptal Koşulları Sözleşme’ye Ek-1’de belirtilmiştir.

 

Madde 6

Hemen Kiralık ve Üyeler’in Hak ve Yükümlülükleri

 

 

 

Madde 7

Cayma Hakkı

 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ilgili hükümleri uyarınca;

 

Madde 7

Sözleşme’nin Feshi

 

İşbu Sözleşme’de yer alan fesih imkanları saklı kalmak kaydıyla, Üye ve Hemen Kiralık işbu Sözleşme’yi diledikleri zaman feshedebilir.  İşbu fesih feshi iradesinin diğer tarafa hemenkiralik.com aracılığıyla ulaştırılmasını takip eden 2. İş Günü saat 24:00 itibarıyla hüküm ifade eder. İşbu Sözleşme’nin feshi hemenkiralik.com üzerinden gerçekleştirilir ve Mesajlarım sayfasından görüntülenebilir. 

Üye’nin fesih işlemi yine hemenkiralik.com üzerinden fesih usullerinin takip edilerek gerçekleştirilmesi suretiyle yapılır.  Önceden gerçekleştirilen Kullandırma İşlemleri’ne ve fesih tarihine kadar Sözleşme’den kaynaklanan hak ve yükümlülüklere ve Sözleşme feshedilse dahi nitelikleri gereği yürürlükte kalması gereken hükümlere (aykırılıklar sebebiyle tazminat, son hükümler vs.) feshin bir etkisi olmaz.

Başlamış olan bir Kullandırma İşlemi, Rezervasyon Onayı’nın gelmemiş olması halinde iptal edilir aksi halde söz konusu fesih işlemi Kullandırma İşleminin tüm sonuçlarıyla sona ereceği tarihi takip eden 2. İş Günü saat 24:00 itibarıyla hüküm ifade eder.

 

Madde 8

Son Hükümler

 

(a) Uygulanacak Hukuk:Taraflar, işbu Sözleşme’nin uygulanması ve yorumlanması ile ilgili ihtilafların Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre çözümleneceğini kabul etmektedirler.

(b) Yetkili Mahkeme: İşbu Sözleşme’den doğan ihtilafların hallinde münhasıran İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu Sözleşme’den dolayı her türlü şikayet ve itirazlar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlara göre ALICI’nın veya SATICI’nın ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne veya Tüketici Mahkemesi’ne yapılabilecektir.

(c) Ayrılabilirlik: Sözleşme’nin esaslı olmayan hükümlerinden herhangi birisinin veya bir kısmının, kısmen veya tamamen hukuken geçersiz olması ve Sözleşme’nin geri kalan hükümlerinin bu hüküm veya kısım olmaksızın da icra kabiliyetinin olduğunun anlaşılması halinde bu durum yalnızca söz konusu hüküm veya kısım için geçerli olacak ve diğer Sözleşme hükümlerinin geçerliliğini veya yürürlülüğünü etkilemeyecektir.

(d) Sözleşmenin Dili: İşbu Sözleşme Türkçe olarak hazırlanmış ve imzalanmıştır.  Sözleşme’nin İngilizcesi sadece bilgi amaçlı olarak hazırlanmış olup herhangi bir ihtilaf halinde Türkçesi geçerli olacaktır.

(e) Sözleşme ve Eklerinin Bütünlüğü ve Tadiller: Sözleşmenin ekleri bu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil edecek olup birbirlerinden ayrı olarak yorumlanamaz.

(f) Hemen Kiralık İletişim Bilgileri:

Remar Bilgi Teknolojileri Turizm ve Pazarlama Şirketi
Telefon: 0212 246 06 86
Faks: 0212 326 41 49
E-posta: info@hemenkiralik.com

(g) Tüketici İlişkileri: Üye ile Hemen Kiralık arasında çıkabilecek sıkıntıları Hemen Kiralık, iyiniyet ve dürüstlük kaideleri kapsamında çözmek için her türlü gayreti sarfedecektir.  Fakat şikayet ve itirazlar için Hemen Kiralık Hizmetleri’nin alındığı yer olan İstanbul’da veya Üye’nin ikametgahındaki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurulabilir.

Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri uyarınca -cayma hakkının kullanılamayacağı istisnai durumlara girmesi sebebiyle- işbu Sözleşme kapsamında Üye’nin cayma hakkı bulunmaz.

(h) hemenkiralik.com Üzerinden Yapılan İşlemler: hemenkiralik.com üzerinden yapılan ve irade açıklaması niteliğindeki işlemler 6098 sayılı Borçlar Kanunu, Tüketici Mevzuatı ve yürürlükte bulunan sair mevzuat uyarınca Tarafları bağlayıcı irade açıklamaları olarak telakki edilirler.


EK-1

REZERVASYON İPTAL ŞARTLARI

İptal Şartlarını İlan Veren Belirler. İlan Sahipleri 3 (üç) Kullanan’ın iptal seçeneğinden birini seçmesine olanak tanır (Esnek, Orta, Katı İptal Politikaları). Bu iptal seçenekleri hem Kullananı hem İlan Sahibi’ni korumayı amaçlamaktadır. Sitede yayınlanan her ilanda, İlan Sahibi tarafından bu iptal seçeneklerinden biri belirlenir.

 

İptal Şartları

(a) Esnek: Bu iptal şartında Net Kullanma Ücreti’nin tamamı Kullanan’a iade edilir. Kullanan Esnek iptal hakkı kapsamında iptal edecekse konaklama yerine varıştan en az 1 gün önce bunu bildirmelidir;

 

(b) Orta: Bu iptal şartında Net Kullanma Ücreti’nin tamamı Kullanan’a iade edilir.  Kullanan Orta iptal hakkı kapsamında iptal edecekse konaklama yerine varıştan en az 5 gün önce bunu bildirmelidir;

 

(c) Katı: Bu iptal şartında Net Kullanma Ücreti’nin 50% Kullanan’a iade edilir.  Kullanan Katı iptal hakkı kapsamında iptal edecekse konaklama yerine varıştan en az 7 gün önce bunu bildirmelidir;

 

(d) Süper Katı: Bu iptal şartında Net Kullanma Ücreti’nin 50% Kullanan’a iade edilir.  Kullanan Süper Katı iptal hakkı kapsamında iptal edecekse konaklama yerine varıştan en az 30 gün önce bunu bildirmelidir;


EK-2

REZERVASYON SIRASINDA ÖDENECEK KİRA ÜCRETİ ve HİZMET BEDELİ


EK-3

ÜRÜN LİSTELEME KURALLARI

Üyeler hemenkiralik.com’da ilan verdikleri Ürün’lerin Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına, mevzuatlarına ve yönetmeliklerine uygun olduğunu, genel ahlak kurallarını çiğnemediğini ve başkalarının haklarını çiğnemediğini kontrol etmekle sorumludurlar. İlan verilmesi yasaklı olan Ürünler aşağıdakilerler sınırlı olmayıp aşağıda örneklenmiştir. Üyeler Ürün Listeleme Kuralları’nı takip etmek ve bu kurallara uymakla sorumludurlar. Uygunsuz ilanlar yüzünden Hemen Kiralık’ın sorumlu tutulduğu tüm ceza, zarar ve masrafları ilan sahibi tarafından karşılanır. (Örneğin pornografik bir ilan yüzünden sitenin yeniden açılması için gereken tüm çabalar ve masrafları ilan sahibine aittir).

Aşağıdaki ürünlerin ilan olarak verilmesi veya kullanıma sunulması yasaktır:


EK-4

GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ POLİTİKASI

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin!
Mobil